همکاری دانشگاهی بین کشورهای آسیایی امری ضروری است

رئیس دانشگاه تهران بر ضرورت تفاهم و گفت‌وگو بین تمام کشورهای آسیایی تاکید کرد و پیشنهاد متمرکز شدن بر موضوعاتی چون مبادلات فرهنگی، انجام پژوهش‌های مشترک و همکاری‌های دانشگاهی بین کشورهای آسیایی را داد.